Etik İlkeler

Teknik Conta Etik Davranış İlkeleri

İşletmemiz,  aşağıdaki çalışma ilkelerine uymayı kabul eder

Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakları

İşletmemiz, çalışanların sendika veya diğer tür işçi birlikleri oluşturma ve toplu sözleşme yapma haklarına uyar.

Etı̇k ı̇ş davranışı

İşletmemiz hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete müsamaha göstermez.

Adı̇l ücret

İşletmemiz, çalışanların adil ücret alma haklarına uyar.

Ayrımcılık yapılmaması

İşletmemiz eşit fırsatlar sunar ve çalışanlara karşı ayrımcılık yapmaz.

İş sağlığı ve güvenlı̇ğı

İşletmemiz, risk değerlendirmesi yaparak ve bu riskleri ortadan kaldıracak veya azaltacak tüm gerekli önlemleri alarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar.

İnsana yakışır çalışma saatleri

İşletmemiz, çalışma saatleri ile ilgili kanuna uyar.

Genç ı̇şçı̇ler ı̇çı̇n özel koruma

İşletmemiz, henüz yetişkin olmayan tüm işçiler için
özel koruma sağlar.

Çocuk ı̇şçı̇lı̇ğı̇nı̇ önleme

İşletmemiz yasal asgari yaş sınırının altındaki hiç kimseyi işe almaz.

Güvencesı̇z çalışmayı önleme

İşletmemiz, işçileri kanuna göre belgelendirilmiş sözleşmeler temelinde işe alır.

Borçların ı̇şgücü ı̇le ödenmesı̇nı̇n önlenmesı

İşletmemiz hiçbir türlü köle, kaçak veya gayri iradi iş gücünden faydalanmaz.

Çevrenı̇n korunması

İşletmemiz çevresel bozulmayı önlemek için gerekli önlemleri alır.

Teknik Conta Yaklaşımları

Kuralların gözetı̇lmesı

İşletmemiz, kanun ve  Teknik Conta Davranış İlkeleri gereğince işçilerin haklarını korumakla yükümlüdür.

Şı̇kayet mekanizması

İşletmemiz hiçbir türlü köle, kaçak veya gayri iradi iş gücünden faydalanmaz.

Çalışanların dahı̇l edı̇lmesı̇ ve korunması

İşletmemiz, işçileri haklarından ve sorumluluklarından haberdar eder.

Tedarı̇k zı̇ncı̇rı̇ yönetı̇mı̇ ve kademelı̇ etki

İşletmemiz, diğer iş ortaklarına etkide bulunmak için Teknik Conta Etik ilkelerini kullanır.